Vedtægter

Vedtægter

 

 

                             SÆDDING-GULDAGER IDRÆTSFORENING

 

 

 

SÆDDING-GULDAGER IDRÆTSFORENING

 

SGI IDRÆT OM DAGEN

 

 

VEDTÆGTER

 

§ 1.    Foreningens navn

         Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening – SGI Idræt om dagen.

         Dens hjemsted er Esbjerg Kommune.

 

 

§ 2.   Foreningens formål

          SGI Idræt om dagen har til formål ud fra frivilligt foreningsarbejde at skabe rammerne

          for sundhedsfremmende aktiviteter og socialt samvær for medlemmerne.

 

 

§ 3.    Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages alle som kan gå ind for foreningens formål.

         

 

§ 4.    Kontingent

Kontingent til foreningen fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

          Kontingentet opkræves helårsvis forud.

 

 

§ 5.    Udmeldelse, eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel, samt at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen.

Når et medlem er kommet i kontingentrestance for et halvt år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til denne.

 

 

§ 6.    Generalforsamling  

          Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. april, indkaldes med mindst 21 dages varsel på hjemmesiden, eller ved opslag i Guldager Idrætscenter.

 

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag bekendtgøres ved opslag i Guldager Idrætscenter mindst 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

          Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer.

          Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

         

          Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  • Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år.
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  • Behandling af evt. indkomne forslag.
  • Valg af formand/kasserer.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  • Eventuelt.

 

Generalforsamling vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de gyldige stemmer, bortset fra de i § 11 og § 12 nævnte undtagelsestilfælde. Blanke stemmer er ugyldige.

Alle valg skal foregå skriftlig, hvis der stilles forslag herom.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.

 

 

§ 7.    Ekstraordinær generalforsamling

          Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og   

skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelsen i § 6.

 

 

§ 8.    Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand og kasserer, der på generalforsamlingen vælges for 2 år af gangen samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år, således at formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår i ulige årstal, medens kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i de lige årstal. Foreningen vælger for et år ad gangen 2 suppleant.

Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og arbejder under ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde i øvrigt med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.

 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

  

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens handlinger føres protokol.

 

         

§ 9.    Regnskab

          Foreningens regnskabsår er kalenderåret.                                

Bestyrelsen skal efter regnskabsårets afslutning snarest og senest den 31. januar afgive regnskab for det foregående år til revisorerne. Regnskabet forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse, ved opslag i foreningslokalet.

Eventuel udlodning kan kun foretages til almennyttige eller velgørende formål. Herunder SGI-foreninger i det omfang, det i medlemsforeningens vedtægter er sikret at beløbene ikke kan anvendes i strid med dette formål.

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

 

 

§ 10.  Revision

På generalforsamlingen vælges for et år af gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse beholdninger er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 

§ 11.  Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er ugyldige.

 

 

§ 12.  Foreningens opløsning                                        

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

For at være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst ¾  af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Blanke stemmer er ugyldige.

Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal medlemmer der er tilstede.

 

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt flertal her er tilstrækkeligt.

Udlodning af foreningens formue kan kun foretages til almennyttige eller velgørende formål, herunder til SGI-foreninger i det omfang det i foreningens vedtægter er sikret, at beløbet ikke kan anvendes i strid med dette formål.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. august 2009.